PKN
De Rank
 
Liturgie en Eredienst

Kruis boven de kansel
Liturgie en Eredienst

Om liturgie en erediensten vorm te geven is de werkgroep Liturgie en Eredienst ingesteld. Deze werkgroep adviseert de kerkenraad over de liturgieviering. 

Het is de taak van de werkgroep om:

  • zich te bezinnen op wat wezenlijk is voor een verantwoorde wijze van liturgieviering;
  • te adviseren inzake inhoud en organisatie van de eredienst;
  • vormen te vinden voor kerkelijke feestdagen, bediening van de doop, viering van de Maaltijd van de Heer enz.

Deze taak heeft als resultaat dat de werkgroep diverse diensten voorbereidt, waarbij gemeenteleden en commissies betrokken worden.

 
Symbolen Symbolen

Paaskaars en kinderkaars:
De Paaskaars is het symbool voor het Licht van Christus, in het schijnsel van dit licht ervaren we Zijn aanwezigheid tijdens de eredienst. Voor aanvang van de dienst wordt door de koster de Paaskaars aangestoken. Tijdens de dienst mag één van de kinderen de kinderkaars aan de Paaskaars aansteken. Zij dragen hun Licht mee naar de kindernevendienst.

Doopkaars en Doopdruppel:
Nadat de doopbediening heeft plaatsgevonden, wordt de doopkaars aangestoken door de ouderling van dienst en aangereikt aan één van de doopouders of bij volwassen doop aan de dopeling zelf. De doopdruppel, met daarop de doopnamen, wordt door de ouders op het bord in de kerk opgehangen. In de eerste adventsdienst wordt de druppel van het bord afgenomen en aan de ouders overhandigd.

Gedachteniskruisje:
Wanneer een gemeentelid overlijdt, wordt ter herinnering aan het leven, een gedachteniskruisje gemaakt, waarop de doopnamen en de sterfdatum van de overledene genoemd staan. Tijdens de uitvaartdienst, of op een later moment, wordt dit kruisje op het bord in de kerk opgehangen. In de viering van de gedachtenisdienst wordt het kruisje van het bord afgenomen en aan de familie meegegeven.

Kanselkleden:
In onze gemeente hangt voor de kansel een kanselkleed. Dit kleed, dat ook als loper over de avondmaalstafel kan hangen heet 'Antependium'. Dat betekent letterlijk 'Voorhangsel'. In de Oude Kerk werden deze kleden al gebruikt. Ze zijn vaak versierd met eenvoudige christelijke symbolen. Maar het gaat om de kleur.

lees meer »
 
Sacrament - Maaltijd van de Heer

Avondmaalstel
Sacrament - Maaltijd van de Heer

Zes à zeven keer per jaar vieren wij het Heilig Avondmaal om zo het laatste avondmaal van Jezus met zijn leerlingen te gedenken. In de viering van het avondmaal hebben de gelovigen samen deel aan Christus en Zijn werk.

Iedereen is daarbij van harte uitgenodigd om deel te nemen. Ook kinderen mogen meedoen, vanuit de gedachte dat zij volwaardig onderdeel zijn van de gemeente. Er wordt zowel wijn als druivensap geschonken, zo kan iedereen deelnemen aan de tafel van de Heer!


Twee maal per jaar wordt er op zondagmiddag een Avondmaalsviering in kleine kring georganiseerd voor wie het bezoeken van de ochtendviering niet (meer) mogelijk is. Wanneer u zoudt willen deelnemen dan kunt u dit kenbaar maken bij de predikant, de ouderling of contactpersoon. De dienst duurt ongeveer 30 minuten en voor vervoer kan gezorgd worden.

 
Sacrament - Doop Sacrament - Doop

Voor veel jonge ouders is de geboorte van een kind een zaak die hen weer bepaalt bij de zaken van het geloof. Een vraag die dan vaak opkomt is: zullen we ons kind laten dopen. Wie zijn kind wil laten dopen of daarover een gesprek wil hebben kan zich daarvoor melden bij de predikant en/of de wijkouderling. Dan komt er een gesprek tussen de predikant en de doopouders over de vraag waarom de ouders hun kind willen laten dopen. De doop wordt in principe bediend in één van de reguliere diensten waarin de eigen predikant voorgaat en er geen andere bijzonderheden zijn. Bij bijzonderheden kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een bevestigingsdienst, startzondag en aan diensten met Kerst of Pasen. De predikant stelt in overleg met de doopouders een doopdatum vast.

     

     

     

 
 
 

Inloggen

Koffieochtend
datum en tijdstip 24-07-2024 om 10:00
meer details

 
Gegevens "De Rank"

Kerkgebouw:
Hoofdstraat 3
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 45 46 42

Voorganger:
Ds. Hanja van Essen-Abarbanel
Hoofds
traat 1
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 42 81 97
***predikant@derankzetten.nl***

 


Laatste Nieuws


Onze kerkdienst elke zondag om 10.00 live

Activiteiten VIS: Gele boekje

De Rank is aangesloten bij een team van vertrouwenspersonen


Disclaimer

Voor onze uitzendingen via Kerkdienst gemist doen we ons best om eventuele rechthebbenden van beeld en geluid te achterhalen. Als iemand meent rechten te hebben, dan kan hij of zij zich melden door een mail te sturen aan onze scriba. Het mailadres vindt u op de pagina 'Contact en verhuur zalen'.

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.