PKN
De Rank
 
ANBI Diaconie ANBI Diaconie

ANBI diaconie
 
Naam:                                           Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Zetten e.o.
RSIN/Fiscaal nummer:                  824120802
KVK nummer:                                76434370
Website adres:                              http://www.derankzetten.nl
E-mail:                                           ***diaconie@derankzetten.nl***
Adres:                                            Hoofdstraat 3
Postcode:                                      6671 CB
Plaats:                                           Zetten
Postadres:                                     Hoofdstraat 3
Postcode:                                      6671 CB
Plaats:                                           Zetten

De Gereformeerde Kerk te Zetten e.o. is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op
www.protestantsekerk.nl/kerkorde

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op. de Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Zetten e.o.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. Het College van diakenen telt vijf leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).


Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.


Beleidsplan en activiteiten
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op
www.protestantsekerk.nl/visienota.
Op www.derankzetten.nl onder de rubriek 'Downloadcentrum en Privacy' vindt u het vigerende beleidsplan 2023-2027 van onze gemeente. (Richting voor de toekomst 'Verbinding' Beleidsplan 2023-2027)
 
De diaconie van onze gemeente heeft zowel incidentele als langdurige activiteiten. Op dit moment heeft de diaconie zich voor meerdere jaren verbonden aan Kinderen in de knel http://www.kerkinactie.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/kinderen-in-de-knel, met name voor de bestrijding van kinderarbeid zoals in kledingfabrieken in India, de steun aan het werk van Fineke Janssen ten behoeve van straat kinderen in La Paz, Bolivia. Stichting Kruispunt, waarover hieronder meer en het ziekenhuis in Passe Catabois, Haïti van Rob en Anne-Marie Hulshuizen.
 
Naast de nood in de wereld wil de diaconie een bijdrage leveren aan de nood in onze directe omgeving. Het gaat daarbij niet om overleven, maar om een menselijke bijdrage te leveren aan het welzijn. Om het isolement van ouderen te beperken en hun levensvreugde te verhogen organiseert de diaconie bijvoorbeeld een jaarlijks uitstapje, dit jaar langs en onder de bogen in Dodewaard. Voorbeelden van andere activiteiten zijn de inzameling van kleding, het verstrekken van kerstpakketten voor gezinnen die financieel moeilijk rond kunnen komen, het koken voor daklozen in Kruispunt in Arnhem
(http://www.stichtingkruispunt.nl/), enzovoorts.
 
Een ander onderdeel van de taak van de diaconie van onze gemeente is de ZWO, dat staat voor: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

1 - Zending. Het geloof is voor ons belangrijk. We willen dan ook graag anderen daarmee kennis laten maken. In het buitenland, maar ook in Nederland. We willen initiatieven steunen die de boodschap door willen geven en ook initiatieven die mensen helpen die vanwege hun geloof worden vervolgd.
2 - Werelddiaconaat. Er is veel nood in de wereld. Mensen worden getroffen door natuurrampen, oorlogen, ziekten en hebben vaak niet de middelen om te overleven. De ZWO binnen de diaconie steunt initiatieven op dit gebied. Veel van deze activiteiten lopen via de projecten van Kerk in actie: Uiteraard kunt u Kerk in actie ook rechtstreeks steunen. Lees meer over het werk van Kerk in actie op
http://www.kerkinactie.nl/.
3 - Ontwikkelingssamenwerking. Als er nood is, dan moet er hulp komen. Beter is het nog om mensen in staat te stellen voor zichzelf te zorgen. Wat voor ons vanzelfsprekend is, is in vele delen van de wereld bijzonder. Zo is een startkapitaal voor een eigen onderneming in veel landen nauwelijks te krijgen, zelf als het maar gaat om enkele honderden euro's. Door onze investering in Oicocredit Nederland worden startende ondernemers geholpen met een microkrediet, waar bijvoorbeeld een beginnende kleermaker het geld kan lenen voor de aankoop van een naaimachine. Andere activiteiten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking loopt veelal via de projecten van Kerk in actie.

Beloningsbeleid
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 
Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.


 

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. De bezittingen van de diaconie van onze gemeente wordt bewust beperkt gehouden. Naast een reserve die kan worden aangewend voor noodhulp zijn enige middelen belegd in de vorm van certificaten bij Oicocredit Nederland ten behoeve van de verstrekking van microkredieten.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder Lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.
terug
 
 
 

Inloggen

Koffieochtend
datum en tijdstip 24-07-2024 om 10:00
meer details

 
Gegevens "De Rank"

Kerkgebouw:
Hoofdstraat 3
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 45 46 42

Voorganger:
Ds. Hanja van Essen-Abarbanel
Hoofds
traat 1
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 42 81 97
***predikant@derankzetten.nl***

 


Laatste Nieuws


Onze kerkdienst elke zondag om 10.00 live

Activiteiten VIS: Gele boekje

De Rank is aangesloten bij een team van vertrouwenspersonen


Disclaimer

Voor onze uitzendingen via Kerkdienst gemist doen we ons best om eventuele rechthebbenden van beeld en geluid te achterhalen. Als iemand meent rechten te hebben, dan kan hij of zij zich melden door een mail te sturen aan onze scriba. Het mailadres vindt u op de pagina 'Contact en verhuur zalen'.

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.