PKN
De Rank
 
Ik geloof in de Heilige Geest Ik geloof in de Heilige GeestWij belijden in de kerk dat we geloven in God de Vader, Jezus Christus, de Zoon en de Heilige Geest. Die éne God laat Zich op drie manieren aan ons kennen. In de geloofsbelijdenis wordt met een paar woorden iets over God de Vader gezegd: Schepper van de hemel en de aarde. Veel meer woorden worden besteed aan Jezus, over zijn leven, sterven, opstanding en de toekomst. Over de Heilige Geest wordt niets gezegd, niet meer dan dat we in die Heilige Geest geloven. Wat betekent het als we belijden: Ik geloof in de Heilige Geest?

Eén God die zich op drie manieren laat kennen.
In het Eerste, het Oude Testament leren we God de Vader kennen. In de verhalen over de schepping, over de mensen aan wie God zich kenbaar heeft gemaakt, en in de geschiedenis van het volk Israël kunnen we iets ontdekken over zijn grootheid, zijn liefde en hoe Hij bij de mensen is betrokken.
In de vier evangeliën leren we God de Zoon, Jezus Christus, kennen. In de verhalen over zijn woorden en daden ontdekken we zijn liefde en aandacht voor de mensen, zijn totale inzet en trouw.
Dit zijn concrete verhalen, waar we ons iets bij voor kunnen stellen. Als het gaat over de Heilige Geest is het minder concreet. Daar hadden de schrijvers van de geloofsbelijdenis kennelijk ook moeite mee. Toch kunnen we de Heilige Geest ook leren kennen in die verhalen in de Bijbel.

De Heilige Geest in de Bijbel
In het Eerste Testament komt Gods Geest al voor als kracht en inspiratie. In Genesis 1 staat: “over het water zweefde Gods geest.” Gods Geest is er al aan het begin van de schepping. Verder wordt beschreven hoe rechters, koningen en profeten op beslissende momenten bezield werden, gedreven door de Geest van God.
In de evangeliën is de Geest van God nauw verbonden met Jezus, zichtbaar bij zijn doop, als de Geest in de gedaante van een duif op hem neerdaalt. Waar Jezus was, was ook de Geest van God. Zo was het tot en met de hemelvaart. Jezus had gezegd dat Hij weg moest gaan, zodat Hij de Heilige Geest naar de leerlingen kon zenden (Joh. 16:7). En dat is gebeurd, tien dagen nadat Jezus naar de hemel was gegaan, kwam de Heilige Geest uit de hemel naar de leerlingen.

Pinksteren
Op de eerste Pinksterdag in Jeruzalem werd de kracht en de impact van de Heilige Geest zichtbaar, hoorbaar en voelbaar in de leerlingen die er op hadden gewacht en zich daarvoor openstelden. De Heilige Geest zal nooit iemand dwingen. De Geest werkt daar, waar zij als welkome gast wordt ontvangen. En dan kan er ook heel veel gebeuren! De wind waait, het vuur brandt en de tongen beginnen te spreken. Bange mensen zijn veranderd in vurige getuigen van Gods liefde, want dat kan de Heilige Geest uitwerken.

Wat doet de Heilige Geest?
Op die eerste Pinksterdag was de Heilige Geest vooral hoorbaar aanwezig in de sprekende leerlingen, die op wonderbare wijze in vele talen spraken. Daarna is het werk van de Heilige Geest ook op andere manieren duidelijk geworden in de levens van mensen over de hele wereld tot op de dag van vandaag.
De Heilige Geest werkt op meerdere manieren. In het Nieuwe Testament wordt gesproken over de vrucht van de Geest en gaven van de Geest. Het eerste heeft te maken met het werk van de Geest in ieders persoonlijke leven, het tweede met het werk van de Geest ten behoeve van de gemeente en de wereld.

Vrucht van de geest
De vrucht van de Geest is wat de Heilige Geest in mensen kan doen als zij hiervoor open staan. Paulus schrijft over de vrucht van de Geest in Galaten 5. Hij tekent het contrast tussen de verlangens, begeerten die mensen in zichzelf hebben en de Geest van God. Als voorbeelden van die begeerten noemt hij o.a.  “vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit”.
Paulus roept op “laat u leiden door de Geest, dan zult u niet toegeven aan deze begeerten”. Want “de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Gal. 5:22) Deze vrucht van de Geest, geworteld in de liefde van God, groeit in de mens die de Heilige Geest de ruimte geeft. De Heilige Geest kan mensen veranderen, kan helpen slechte gewoonten te overwinnen, kan helpen liefde en vergeving te laten groeien in je hart.

Gaven van de Geest
De gaven van de Geest zijn de verschillende talenten, mogelijkheden, die God aan ons geeft, om daarmee God en anderen te dienen op een manier die bij jou past. In de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs noemt Paulus allerlei verschillende gaven van de Geest: “het verkondigen van wijsheid, het overdragen van kennis; een groot geloof, de gave om te genezen; om wonderen te verrichten, om te profeteren.” In Romeinen 12 noemt hij nog de gaven: bijstand verlenen, onderwijzen, troosten, uitdelen, leiding geven, barmhartig zijn. Veel verschillende gaven dus die mensen krijgen door de Heilige Geest.

Ik geloof in de Heilige Geest
Bij het uitspreken van de geloofsbelijdenis gaat het niet om het feit dat je gelooft, maar om de betekenis voor jouw leven. Geloven in de Heilige Geest krijgt pas betekenis als ik die Geest de kans geeft om in mij te werken. Dan helpt zij mij om te veranderen, om mens te worden zoals God mij heeft bedoeld. En dan geeft zij mogelijkheden en talenten om in te zetten voor de gemeente en de wereld. Dan kan de Heilige Geest gaan waaien en het vuur van Gods liefde gaan branden en ontstaan er steeds nieuwe verhalen over wat het betekent dat wij belijden: ‘Ik geloof in de Heilige Geest.’


ds. Hanja
terug
 
 
 

Inloggen

Koffieochtend
datum en tijdstip 24-07-2024 om 10:00
meer details

 
Gegevens "De Rank"

Kerkgebouw:
Hoofdstraat 3
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 45 46 42

Voorganger:
Ds. Hanja van Essen-Abarbanel
Hoofds
traat 1
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 42 81 97
***predikant@derankzetten.nl***

 


Laatste Nieuws


Onze kerkdienst elke zondag om 10.00 live

Activiteiten VIS: Gele boekje

De Rank is aangesloten bij een team van vertrouwenspersonen


Disclaimer

Voor onze uitzendingen via Kerkdienst gemist doen we ons best om eventuele rechthebbenden van beeld en geluid te achterhalen. Als iemand meent rechten te hebben, dan kan hij of zij zich melden door een mail te sturen aan onze scriba. Het mailadres vindt u op de pagina 'Contact en verhuur zalen'.

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.