PKN
De Rank
 
Historische oproep tot actie herbouw kerk na WO II 1945 Historische oproep tot actie herbouw kerk na WO II 1945
Geplunderde en stuk geschoten huizen. Drie Kerken geteisterd, w.o. de Gereformeerde Kerk, welke totaal verwoest was. En deze is het, geachte lezer(es), waarvoor wij gaarne even Uw aandacht vragen. Onze Gemeente bestaat uit iets minder dan 200 leden, (doopleden inbegrepen). Deze wonen erg verspreid, ook in de omliggende dorpen.

Op verzoek van onze Kerkenraad werden we door de Ned. Herv. Kerk in Hemmen gastvrij ontvangen en onze middagdiensten des Zondags in dat Kerkgebouw te houden, hetwelk wij op zeer hoogen prijs stelden, en van welke gunst wij heden nog gebruik maken. Door vervoersmoeilijkheden worden de morgendiensten in het dorp Dodewaard gehouden, in een schuur. Erg primitief. De katheder voor de Dominee bestond (tot voor kort nog) uit drie opeengestapelde veilingskisten. Maar dit verhindert onze Predikant niet, om het Woord  te verkondigen, integendeel, wij worden onder deze omstandigheden er nog meer bij bepaald, dat wij hier geen blijvende Stad hebben, maar dat wij De Toekomende moeten zoeken.

Doordat de plaatsen waarin deze diensten worden gehouden nog al ver uitelkander liggen, is onze Gemeente practisch in twee stukken gesneden, wat voor het onderlinge contact en ook voor de Predikant vele moeilijkheden geeft. Wij moeten zoo spoedig mogelijk probeeren, met Gods hulp, weer een eigen Kerk met Pastorie te laten bouwen. De verwachte Rijksbijdrage is hiervoor niet voldoende. Vele duizenden guldens zullen nog noodig zijn. Voor onze kleine Gemeente is dat moeilijk. Wij vragen U beleefd, zou U ons hiermede willen helpen? Indien de Heere ons werk wil zegenen, dan staat ons slagen vast.

Inliggend doen wij U toekomen, een bonboekje met 10 bonnen. Wij verzoeken U beleefd, deze bonnen voor ons bij Uw vrienden en kennissen te willen verzilveren voor de prijs die ze er zelf voor over hebben.
Zou U dan gebruik willen maken van bijgaand Giro-biljet, door de opbrengst te storten op Postrek. No. 399200, v/h. Bouwfonds Geref. Kerk te Zetten. Ook geblokkeerde gelden kunnen overgemaakt worden voor dit doel, en wel, op de Geblokkeerde rekening van de Gereformeerde Kerken in Nederland bij de Haagsche Boazbank, Molenstraat 45 te 's-Gravenhage, met vermelding bestemd voor de Geref. KerK te Zetten.

Wij bidden den Heere, of Hij U en ons, wil nabij zijn met Zijn zegeningen, want het is toch zoo, geachte lezer(es) wanneer de Heere het Huis niet bouwt, tevergeefs werken deszelfs bouwlieden daaraan. Wij wenschen U succes, en zien gaarne Uw storting tegemoet. Mocht U onverhoopt niet in de gelegenheid zijn, om hier aan mede te werken, zou U dan zoo vriendelijk willen zijn, dit schrijven met inhoud te retourneeren, dit met het oog op onze Administratie.
 
De Commissie van de opbouw van de Geref. Kerk te Zetten
terug
 
 
 

Inloggen

Koffieochtend
datum en tijdstip 24-04-2024 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 28-04-2024 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 05-05-2024 om 10:00
meer details

kerkdienst
datum en tijdstip 12-05-2024 om 10:00
Maaltijd van de Heermeer details

 
Gegevens "De Rank"

Kerkgebouw:
Hoofdstraat 3
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 45 46 42

Voorganger:
Ds. Hanja van Essen-Abarbanel
Hoofds
traat 1
6671 CB Zetten
Tel: 0488 - 42 81 97
***predikant@derankzetten.nl***

 


Laatste Nieuws


Onze kerkdienst elke zondag om 10.00 live

Activiteiten VIS: Gele boekje

De Rank is aangesloten bij een team van vertrouwenspersonen


Disclaimer

Voor onze uitzendingen via Kerkdienst gemist doen we ons best om eventuele rechthebbenden van beeld en geluid te achterhalen. Als iemand meent rechten te hebben, dan kan hij of zij zich melden door een mail te sturen aan onze scriba. Het mailadres vindt u op de pagina 'Contact en verhuur zalen'.

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.